Thông báo

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP

04/05/2017
Ngày 12 tháng 01 năm 2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 01/2017/TT-BKHCN về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ Công lập.
Xem nội dung chi tiết TẠI ĐÂY
(UBND tỉnh BR-VT)

Tìm kiếm

Tìm

Giới thiệu