Thông báo

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học công nghệ công lập

20/07/2018

Căn cứ công văn số 1621/BKHCN-TCCB ngày 31/5/2018 của Bộ KH&CN về việc đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập;

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 6065/UBND-VP ngày 21/6/2018 về việc đề xuất nhiệm vụ như trên, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thông báo và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xây dựng đề xuất nhiệm vụ để đăng ký tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (gọi tắt là Chương trình 592).

Xem nội dung chi tiết thông báo tại đây

 

Nguồn:  Sở KH&CN

Tìm kiếm

Tìm

Giới thiệu