Hồ sơ

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Quốc gia: Việt Nam Ngày tham gia: 20/06/2016 Thành viên vàng Sản phẩm chính: dịch vụ liên quan KHCN,an toàn bức xạ hạt nhân, phòng chống thiên tai, công nghệ thông tin Xem thêm Liên hệ

Bản đồ

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

         TRỤ SỞ LÀM VIỆC

- Địa chỉ: 202 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh BR-VT

- Điện thoại:   0254 3 510 573                 - Fax:   0254 3 510 573

- Giám đốc: ThS. Phạm Ngọc Vũ

 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Trung tâm) được hợp nhất từ Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ và Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ từ ngày 01/10/2019. Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trung tâm thực hiện chức năng thông tin, thống kê khoa học và công nghệ; nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao công nghệ, triển khai thực nghiệm, đào tạo tập huấn nghiệp vụ khoa học và công nghệ; thực hiện các hoạt động dịch vụ công, dịch vụ khoa học và công nghệ phục vụ quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trên địa bàn tỉnh; làm đầu mối thông tin khoa học và công nghệ của tỉnh.

Các lĩnh vực hoạt động dịch vụ chủ yếu của đơn vị gồm: Lĩnh vực phần mềm và hệ thống mạng; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân (ATBX); giải pháp cảnh báo sớm và phòng chống sét an toànnghiên cứu triển khai và thương mại hóa các sản phẩm nông nghiệp sạch và an toàn.

 

CHỨC NĂNG-NHIỆM VỤ

          1. Nhiệm vụ Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ

a) Tham gia xây dựng, tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động sự nghiệp về thông tin, thống kê KH&CN sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành;

b) Tổ chức thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định hiện hành; xử lý, cập nhật và tích hợp thông tin về tổ chức KH&CN; thông tin về cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; thông tin về nhiệm vụ KH&CN (đang tiến hành, kết quả thực hiện và kết quả ứng dụng nhiệm vụ KH&CN) và các thông tin khác thuộc phạm vi quản lý của địa phương vào cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN theo quy định hiện hành;

c) Khai thác, cung cấp các nguồn tin KH&CN trong nước và nước ngoài để tra cứu thông tin phục vụ cho công tác xác định, tuyển chọn, thực hiện và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN và các nhiệm vụ khác; cho các chương trình, đề án quan trọng của địa phương, phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

d) Xuất bản và cung cấp các ấn phẩm thông tin KH&CN; xây dựng, cập nhật sách KH&CN của địa phương;

          đ) Phổ biến thông tin KH&CN và đổi mới sáng tạo, phối hợp các chuyên gia, nhà khoa học và với các cơ quan truyền thông đại chúng đưa tri thức KH&CN đến với mọi đối tượng; cung cấp thông tin KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Tổ chức và phát triển nguồn tin KH&CN của địa phương; bổ sung (mua) sách, báo, tài liệu, cơ sở dữ liệu về KH&CN, tham gia Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN; tổ chức và phát triển công tác thư viện, thư viện điện tử, thư viện số, mạng thông tin KH&CN của địa phương; Xuất bản và cung cấp các ấn phẩm thông tin KH&CN;

          e) Thiết lập, triển khai và kết nối mạng nghiên cứu và đào tạo Việt Nam (VinaREN), các mạng thông tin KH&CN khác; ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, phương tiện kỹ thuật tiên tiến trong hoạt động thông tin, thống kê KH&CN; Quản lý cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN;

          g) Tổ chức, phối hợp tổ chức và tham gia các chợ công nghệ và thiết bị (Techmart), kết nối cung - cầu công nghệ (Techdemo), sàn giao dịch công nghệ trực tuyến, hội thảo, triển lãm, hội chợ KH&CN trong và ngoài nước. Thu thập, cung cấp thông tin công nghệ, các sản phẩm và dịch vụ thông tin KH&CN; thông tin kết quả nghiên cứu ứng dụng, các tiến bộ kỹ thuật tại địa phương; thông tin về các chuyên gia tư vấn KH&CN;

          h) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN; Tham gia triển khai các cuộc điều tra thống kê quốc gia và ngành về KH&CN tại địa phương.

          2. Nhiệm vụ ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

          a) Tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng thành tựu KH&CN trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường;

          b) Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm; đào tạo, chuyển giao, thương mại hoá và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm;

          c) Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa phương đối với các sản phẩm mới;

          d) Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc các công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước;

          đ) Cung cấp các kiến thức về KH&CN phục vụ phát triển sản xuất cho người dân. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người dân; tổ chức các cuộc tham quan các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài tỉnh;

          e) Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh;

          g) Thực hiện các nhiệm vụ về phổ biến, giới thiệu, quảng bá và thương thương mại hóa các sản phẩm tiến bộ KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống;

          h) Hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật.