Mới

Stock và phân phối các sản phẩm của Asco (Emerson)

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Nhà cung cấp

1 năm

Các dòng sản phẩm nổi bật của hãng Asco:

Asco Series 327

Van điện từ

Asco Coil

Asco Pneumatic Cylinder

Asco Joucomatic

Asco 8320G176

Asco 3 Way Solenoid Valve

Asco 5 2 Way Solenoid Valve

8320 Asco

8320G174 Asco

8327 Asco

Asco 300 Series

Asco 551

Asco 8551

Asco Emerson

Asco Namur Solenoid Valve

Asco Numatics

Asco Oil And Gas

Asco Parts

Asco Pilot Valve

Asco Pneumatic

Asco Pneumatic Solenoid Valve

Asco Red Hat

Asco Red Hat Valve

Asco Solenoid Coil

Asco Solenoid Valve

Danh sách Part Number đã giao cho khách hàng bởi Hosanavt.

8262H001 

8262H001 

SC8256A002V 

U8256A002V 

8262H014 

EF8262H014 

8262H014 

8262H014 

SC8256B045V 

U8256B045V 

U8256B045V 

U8256B046V 

OPSF8262H002 

8262H002 

8262H002 

8262H002 

8262H002 

EF8262H002 

8262H002V 

8262H002 

8262H002 

8262H006 

8262H019 

8262H019 

8262H080 

8262H200 

SC8262H200 

8262H086 

8262H020 

8262H020 

8262H020 

8262H021 

8262H086 

8262H007 

8262H022 

8262H022 

8262H022 

EF8262H022 

JKF8262H022 

SC8262H022 

8262H022 

8262H022 

8262H007 

EF8262H007 

8262H232 

EF8262H232 

SC8262H232 

8262H232 

8262H202 

8262H202 

EF8262H202 

SC8262H202 

8262H202T 

8262H202 

8262H220 

EF8262H220 

8262H208 

8262H208 

8262H208 

EF8262H208 

SC8262H208 

8262H208 

8262H226 

8262H013 

8262H210 

8262H212 

EF8262H212 

SD8262H212 

8262H230 

EF8262H230 

8262H038 

8262H090 

8262H090 

8210B020 

8223G021 

8223G025 

USM8260101 

USM8260100 

8260G054 

8260G071 

8210G015 

8210G015 

8210G015 

8210G015 

EF8215G015 

8210G037 

EF8210G037 

8030G016 

8030G017 

8030G017VH 

8223G003 

8223G010 

SC8238T405 

SC8238T405 

8210G094 

8210G094 

8210G094 

EF8210G094 

JKF8210G094 

JSF8210G094 

SC8210G094 

8210G094MO 

8210G094V 

8210G094N 

8210G094 

8210G094 

SC8210G094 

8210G087 

EF8210G087 

EF8210G087V 

8210G087E 

8210G087 

EF8210G087 

8210G002 

8210G002 

8210G002 

8210G002 

EF8210G002 

EF8210G002MO 

JKF8210G002 

SC8210G002 

JSF8210G002 

8210G002MO 

8210G002V 

8210G002Q 

8210G002 

8210G002 

EF8210G002 

SC8210G002 

8210G007 

EF8210G007 

8215G020 

EF8215G020 

SC8215G020 

8215G020 

8210G088 

EF8210G088 

8210G088E 

8210G088 

8030G003 

8030G043 

8210G095 

8210G095 

8210G095 

EF8210G095 

JKF8210G095 

SC8210G095 

8210G095MO 

8210G095V 

8210G095VH 

8210G095 

8210G095 

8210G009 

8210G009 

8210G009 

EF8210G009 

JKF8210G009 

SC8210G009 

8210G009MO 

8210G009 

8210G009 

8215G030 

EF8215G030 

8215G030 

EF8215G030 

8215G003 

8210B026 

8210G026 

EF8210G026 

8210G003 

EF8210G003 

JKF8210G003 

SC8210G003 

8210G003 

8210G003 

SC8210G003 

EF8210G003 

8223G005 

8210G054V 

8210G054 

EF8210G054 

8210B054 

8210G089 

EF8210G089 

8210G004 

8210G004 

8210G004 

EF8210G004 

JKF8210G004 

SC8210G004 

8210G004MO 

8210G004 

8210G004 

8210G027 

EF8210G027 

8210G078 

8215B050CSA 

EF8215B050 

SC8215B050 

8215G050 

8215G050 

EF8215G050 

8210G055 

8210G008 

8210G008 

EF8210G008 

8210G008 

8215B060CSA 

EF8215B060 

8215G060 

8210B056 

8210G056 

EF8210G056 

8210G022 

8210G022 

EF8210G022 

8210G022 

8215B070CSA 

EF8215B070 

SC8215B070 

8215G070 

8215G070 

8210G100 

EF8210G100 

8210G100 

8215B080CSA 

EF8215B080 

8215G080 

8210G101 

8215A090CSA 

8215A040CSA 

8262G091 

8262G093 

8262G031 

8262G035 

8262G260 

8262G261 

8262G262 

8262G138 

8262G263 

8262G264 

EF8262G148V 

8262G265 

8210G033VH 

8210G033 

EF8210G033 

8210G033 

8030G071 

8210G030 

EF8210G030 

8210G034 

EF8210G034 

SC8210G034 

8210G034 

8210G012 

8215G023 

8210G038 

EF8210G038 

8215G033 

EF8215G033 

JKF8215G033 

8030G083 

8210G035 

EF8210G035 

SC8210G035 

8210G035V 

8210G035 

8210G013 

8210D014 

8210B057 

8210G014 

EF8210G014 

8215C053 

EF8215C053 

8210G018 

8215C063 

8210B059 

8210G032 

8215C073 

8210G103 

EF8210G103 

8215C083 

8290A791 

8290A792 

8290A384 

8290A393 

8290B002 

8290B045 

8290A793 

8290A385 

8290B005 

8290B048 

8290A395 

8290B010 

8290B053 

8290A016 

8290A017 

8290A020 

8290A021 

8290A064 

8290A024 

8290A025 

8290A068 

8263H300 ¨ 

8222G070 ¨ 

8263H305 ¨ 

8263H319 ¨ 

8222G064 

8222G074 ¨ 

8220G401 

8220G403 

8210G093HW 

8210G001HW 

8222G066 

8222G076 ¨ 

8220G404 

8220G404 

8220G406 

EF8220G406 

SU8220G406 

8222G047 ¨ 

8222G002 

8210G094HW 

8210G002HW 

8210G002HW 

8222G094 

8267G007 

8222G049 ¨ 

8210G095HW 

8210G009HW 

8210G009HW 

8220G407 

8220G407 

8220G409 

8220G409 

8220G409 

8222G095 

8222G003 ¨ 

8222G088 ¨ 

8222G005 ¨ 

8267G019 

8220G410 

8220G410 

8220G411 

EF8220G411 

EF8220G025 

8220G009 

8220G027 ¨ 

8220G011 

8220G029 ¨ 

8220G013 

8220G031 ¨ 

8267G011 

8267G015 

8221G003 

8220G095 ¨ 

8267G023 

8220G097 

8221G003HW 

8221G005HW 

8221G007HW 

8221G011HW 

8221G001 

8221G003 

8221G005 

8221G005 

8221G007 

8221G007 

8221G009 

8221G011 

8221G013 

8320G132 

8320G132MS 

8320G132 

8320G013 

8320G015 

8320G136 

8320G136MS 

8320G029 

8300G003G 

8320G130 

8320G130 

8320G001MS 

8320G001 

8320G001 

8320G001 

OPSP8320G001MS 

8320G083 

8320G003 

8320G043 

8320G182 

EF8320G182 

EF8320G182 

8320G701 ¨ 

8320G182 

8320G182 

8320G702 ¨ 

8320G704 ¨ 

EF8320G704 ¨ 

8320G184 

EF8320G184 

8320G184MO 

8320G184MS 

EFHT8320G184 

8320G184 

EF8320G184 

8320G202 

EF8320G202 

EFHT8320G202 

8320G202 

EF8320G202 

8320G089 

8314H035 

EF8314H035 

8314H121 

8317G023 

8317G035 

8300G058RF 

8320G203 

EF8320G203 

8314H036 

8320G186 

EF8320G186 

EFHT8320G186 

EF8320G203 

EF8320G188 

8320G188 

8321G001 

EF8321G001 

8321G001 

EF8321G001 

EF8317G035 

EF8317G035 

EF8317G036 

EF8300G081RF 

8300G081F 

8300D061F 

EF8320G192 

8320G192 

8320G192MS 

8320G194 

EF8320G194 

8314H053 

8321G003 

8360G071 

8360G077 

8320A170 

8314H006 

EF8314H006 

EF8320G172 

8320G172 

EF8320G172 

8320G172 

EF8320G174MO 

8320G174 

EF8320G174 

EF8320G174MS 

EFHB8320G174 ¨ 

8320G174 

EF8320G174 

EFHC8320G174 ¨ 

8320G200 

EF8320G200 

EFHB8320G200 

EF8320G200 ¨ 

8314H007 

8300G058RU 

EF8320G176 

8314H008 

8320G176 

EF8320G176 

8320G201 

EF8320G201 

8320G178 

EF8320G178 

EF8300D061U 

EV8327G042 

EV8327G042 

EF8327G041 

EF8327G041 

8300D009F 

8321G002 

EF8321G002 

EF8321G002 

EF8316G014 ¨ 

8316G014 ¨ 

EF8316G054 ¨ 

8316G054 ¨ 

EF8316G054 ¨ 

8300G068F 

8316G064MO ¨ 

8316G064 ¨ 

EF8316G064 ¨ 

8316G024 ¨ 

EF8316G024 ¨ 

8316G064 ¨ 

EF8316G064 ¨ 

8316G044 ¨ 

EF8316G074 ¨ 

8316G074 ¨ 

8316G034 ¨ 

8321G004 

8316G056 ¨ 

8316G016 ¨ 

8316G026 ¨ 

8316G026MO ¨ 

8316G066 ¨ 

EF8316G066 ¨ 

8316G076 ¨ 

8300D009U 

8300G076U 

8340G001 

EF8340G001 

JSP8340G001 

8340G001 

8342G001 

EF8342G001 

EFHB8342G001 ¡ 

HB8342G001 ¡ 

EF8342G001MS 

EF8342G001MMS 

8342G001MS 

8342G701 

EF8342G701 

8344G000 ¨ 

EF8344G000 ¨ 

8344G000MO ¨ 

8344G070 ¨ 

EF8344G070 ¨ 

8344G070MO ¨ 

8344G070 ¨ 

EF8344G070 ¨ 

8342G003 

EF8342G003 

EF8342G003MS 

EF8342G003PMS 

8342G003MS 

8342G703 

8344G001 ¨ 

EF8344G001 ¨ 

8344G001MO ¨ 

8344G072 

EF8344G072 

8344G072 ¨ 

EF8344G072 ¨ 

EF8344G072MO ¨ 

8344G027 ¨ 

EF8344G027 ¨ 

8344G027MO ¨ 

8344G074 ¨ 

EF8344G074 ¨ 

EF8344G074MO ¨ 

8344G074MO ¨ 

8344G076 ¨ 

EF8344G076 ¨ 

8344G029 ¨ 

8342G020 

EF8342G020 

8344G044 ¨ 

EF8344G044 ¨ 

EF8344G044MO ¨ 

8342G022 

EF8342G022 

8344G080 ¨ 

8344G050 ¨ 

8344G082 ¨ 

52000015

8345H003 ¨ 

EF8345H003 ¨ 

8345H003V ¨ 

8345G001 ¨ 

EF8345G001 ¨ 

EF8345G001MO ¨ 

8345G001MO ¨ 

8345G001V ¨ 

8345G001 ¨ 

EF8345G001 ¨ 

EFHT8345G001 ¨¡ 

SC8551A017MS 

WT8551A017MS 

EF8551A017MS 

SC8551A017MS 

EF8551A017MS 

SC8551A018MS 

EF8551A018MS 

SC8551A018MS 

EF8551A018MS 

8342G501 

EV8551G309 

8551G401 

SC8551A001MS 

WT8551A001MS 

EF8551A001MS 

SC8551A001MS 

WT8551A001MS 

EF8551A001MS 

SC8280B002 

SC8380B002 

U8380B002 

U8380B002 

U8380B003 

26300007

26300007

8340A003 

26400027

26400027

8314H300 

EF8314H300 

EF8314H301 

EF8314H301 

EF8317H307 

EF8317H308 

EF8314G300 

EF8314G301 

8314G300 

EF8314G301 

EF8317G307 

EF8317G308 

EF8316H301 ¨ 

EV8316H381V 

EF8316G301 ¨ 

EV8316G381V 

EF8316H302 ¨ 

EV8316H382V 

EV8316G382V 

EF8316H304 ¨ 

EV8316H384V 

EV8316G384V 

EF8344H370 ¨ 

EF8344G370 

EV8551H309 

JPIS8314B300 ¡ 

JPIS8314B301 ¡ 

IS8314B301 ¡ 

JPIS8317B307 ¡ 

JPIS8316B301 ¨¡ 

8364A1070011000 

8364A1070021000 

8364A1160001000 

8364A1070001000 

8364A1290001000 

8214G023 

8214G033 

S262SG02N3EG5 

JB8214037CSA 

S262SG02N3FJ5 

JB8214053CSA 

JB8214063CSA 

S262SG02N3GJ7 

S262SG02N3JK4 

8044B001CSA 

V710FBS 

V710FBS 

V710GBS 

V710GBS 

V710HBS 

V710HBS 

V710JBS 

V710JBS 

V710KBS 

V710KBS 

V710LBS 

V710LBS 

AH2E202A4 

AH2E212A4 

AH2E202A4 

AH2E212A4 

AH2E202A4 

AH2E212A4 

AH2E202A4 

AH2E212A4 

AH2E202A4 

AH2E212A4 

AH2E202A4 

AH2E212A4 

V710FBSV22 

V710FBSV22 

V710FBSV15 

V710GBSV22 

V710GBSV22 

V710GBSV15 

V710HBSV22 

V710HBSV22 

V710HBSV15 

V710JBSV22 

V710JBSV22 

V710JBSV15 

V710KBSV22 

V710KBSV22 

V710LBSV22 

V710LBSV22 

AH2E202S4 

AH2E212S4 

AH4E212A4 

AH2E202S4 

AH2E212S4 

AH4E212A4 

AH2E202S4 

AH2E212S4 

AH4E212A4 

AH2E202S4 

AH2E212S4 

AH4E212A4 

AH2E202S4 

AH2E212S4 

AH2E202S4 

AH2E212S4 

H117AL112F1 

H117AL112A209 

HV216585-001 

HV216585-002 

HV216585-003 

HV216585-004 

HV216585-005 

HV216585-006 

HOV1B302T171 

HOV1B307T171 

HOV13B162T170 

HOV13B162T171 

HOV13B167T171 

HOV1B302T170 

HOV1B302T171 

HOV1B307T170 

HOV1B307T171 

HOV1B312T171 

HO1B252A170 

HO1B252A171 

JB8266D023L 

8266D069V 

JB8266D077L 

8377009

8262H021V 

EF8262H220V 

8262H208V 

EF8262H226V 

EF8262H230V 

SV401A02V9BF7 

SV311A02N6AF5 

8040H006 

8262H210B 

8040H007 

SV311A02N6BF5 

SV311A02N6CF5 

8040H008 

K3A432U 

K3A532U 

8210G074 

8214G010 

8210G075 

K3A441U 

K3A442U 

K3A542U 

8214G020 

8215G020B 

8040G022 

8214G030 

8214G030 

8210G076 

8210G003B 

S261SG02N3EG5 

8040G023 

8040G023 

K3A451U 

K3A452U 

K3A552U 

K3A652U 

JB8214235CSA 

JB8214235CCSA 

JB8214235VICSA 

8214G236C 

K3A462U 

K3A562U . Contact Asco Vietnam Distributor 2020 to get support

K3A662U  Asco valve distributor Vietnam

8040C004CSA  Asco valve distributor Vietnam

JB8214250CSA  Asco valve distributor Vietnam

JB8214250CCSA  Asco valve distributor Vietnam

JB8214250VICSA  Asco valve distributor Vietnam

8214G251  Asco valve distributor Vietnam

K3A772U  Asco valve distributor Vietnam

8040C005CSA  Asco valve distributor Vietnam

JB8214260CSA  Asco valve distributor Vietnam

JB8214260CCSA  Asco valve distributor Vietnam

K3A672U  Asco valve distributor Vietnam

K3A782U  Asco valve distributor Vietnam

JB8214270CSA  Asco valve distributor Vietnam

JB8214270VICSA  Asco valve distributor Vietnam

K3A682U  Asco valve distributor Vietnam

S261SG02N3HJ7  Asco valve distributor Vietnam

JB8214280CSA  Asco valve distributor Vietnam

S261SG02N3JK4  Asco valve distributor Vietnam

JB8214290CSA  Asco valve distributor Vietnam

S261SG02N3KK4  Asco valve distributor Vietnam

JB8214240CSA  Asco valve distributor Vietnam

S261SG02N3LK4  Asco valve distributor Vietnam

EF8308B040  Asco valve distributor Vietnam

EF8310B040  Asco valve distributor Vietnam

EV8308G385  Asco valve distributor Vietnam

411L1124HV  Asco valve distributor Vietnam

411L3112HV  Asco valve distributor Vietnam

411L2324HV  Asco valve distributor Vietnam

411L3324HV  Asco valve distributor Vietnam

411M1124HV  Asco valve distributor Vietnam

411M2112HV  Asco valve distributor Vietnam

HB46A215  Asco valve distributor Vietnam

HB46A215L  Asco valve distributor Vietnam

HB16A215  Asco valve distributor Vietnam

HB26A215  Asco valve distributor Vietnam

HC26A215  Asco valve distributor Vietnam

HC16A215  Asco valve distributor Vietnam

HC16A215L  Asco valve distributor Vietnam

HB40A214  Asco valve distributor Vietnam

HB46A214  Asco valve distributor Vietnam

HB30A214  Asco valve distributor Vietnam

HB36A214  Asco valve distributor Vietnam

HB26A214  Asco valve distributor Vietnam

HC20A214  Asco valve distributor Vietnam

HC26A214  Asco valve distributor Vietnam

PA20A Asco Pressure Switch

PA20A Asco Pressure Switch

PA16A Asco Pressure Switch

PA10A Asco Pressure Switch

PA11B Asco Pressure Switch

PA16A Asco Pressure Switch

PA10A Asco Pressure Switch

PA11B Asco Pressure Switch

PA16A Asco Pressure Switch

PA10A Asco Pressure Switch

PA11B Asco Pressure Switch

PA16A Asco Pressure Switch

PA10A Asco Pressure Switch

PB26A Asco Pressure Switch

PB21B Asco Pressure Switch

PB36A Asco Pressure Switch

PB31B Asco Pressure Switch

PB20A Asco Pressure Switch

PB21B Asco Pressure Switch

PB26A Asco Pressure Switch

PB36A Asco Pressure Switch

PB31B Asco Pressure Switch

PB20A Asco Pressure Switch

PB21B Asco Pressure Switch

PB26A Asco Pressure Switch

PB16A Asco Pressure Switch

PB10A Asco Pressure Switch

PB11B Asco Pressure Switch

PB16A Asco Pressure Switch

PB10A Asco Pressure Switch

PB11B Asco Pressure Switch

PB16A Asco Pressure Switch

PB10A Asco Pressure Switch

PB11B Asco Pressure Switch

PB16A Asco Pressure Switch

PB10A Asco Pressure Switch

PB11B Asco Pressure Switch

PC21B Asco Pressure Switch

PC10A Asco Pressure Switch

PC11B Asco Pressure Switch

PC10A Asco Pressure Switch

PC11B Asco Pressure Switch

PC10A Asco Pressure Switch

PC11B Asco Pressure Switch

PC10A Asco Pressure Switch

PC11B Asco Pressure Switch

PC21B Asco Pressure Switch

- Asco Pressure Switch

PG10A Asco Pressure Switch

- Asco Pressure Switch

PG10A Asco Pressure Switch

Asco Transducer Air or Gas Nylon & NBR RE10A71 

Asco Transducer Air or Gas Nylon & NBR RE10A71 

Asco Transducer Air or Gas Nylon & NBR RE10A71 

Asco Transducer Air or Gas Nylon & NBR RF10A71 

Asco Transducer Air or Gas Nylon & NBR RF10A71 

Asco Transducer Air or Gas Nylon & NBR RF10A71 

Asco Transducer Air or Gas Nylon & NBR RE10A71 

Asco Transducer Air or Gas Nylon & NBR RE10A71 

Asco Transducer Air or Gas Nylon & NBR RE10A71 

Asco Transducer Air or Gas Nylon & NBR RF10A71 

Asco Transducer Air or Gas Nylon & NBR RF10A71 

Asco Transducer Air or Gas Nylon & NBR RF10A71 

Asco Transducer Air or Gas Nylon & NBR RE10A71 

Asco Transducer Air or Gas Nylon & NBR RE10A71 

Asco Transducer Air or Gas Nylon & NBR RF10A71 

Asco Transducer Air or Gas Nylon & NBR RF10A71 

- Asco Transducer Air or Gas or oil AL& NBR

- Asco Transducer Air or Gas or oil AL& NBR

- Asco Transducer Air or Gas or oil AL& NBR

RF10A11 Asco Transducer Air or Gas or oil AL& NBR

RF10A11 Asco Transducer Air or Gas or oil AL& NBR

RF10A11 Asco Transducer Air or Gas or oil AL& NBR

- Asco Transducer Air or Gas or oil AL& NBR

- Asco Transducer Air or Gas or oil AL& NBR

- Asco Transducer Air or Gas or oil AL& NBR

RF10A11 Asco Transducer Air or Gas or oil AL& NBR

RF10A11 Asco Transducer Air or Gas or oil AL& NBR

RF10A11 Asco Transducer Air or Gas or oil AL& NBR

- Asco Transducer Air or Gas or oil AL& NBR

- Asco Transducer Air or Gas or oil AL& NBR

RF10A11 Asco Transducer Air or Gas or oil AL& NBR

RF10A11 Asco Transducer Air or Gas or oil AL& NBR

Asco Transducer RE10A21

Asco Transducer RF10A21

SA10D Pressure Switch Catalog number/part number/order number

SA11D Pressure Switch Catalog number/part number/order number

SA12D Pressure Switch Catalog number/part number/order number

SA20D Pressure Switch Catalog number/part number/order number

SA21D Pressure Switch Catalog number/part number/order number

SB11D Pressure Switch Catalog number/part number/order number

SB12D Pressure Switch Catalog number/part number/order number

SC11D Pressure Switch Catalog number/part number/order number

SD10D Pressure Switch Catalog number/part number/order number

 Asco Transducer Part Number and Order Code PG10A 

 Asco Transducer Part Number and Order Code TD20A11 

 Asco Transducer Part Number and Order Code TE10A21 

 Asco Transducer Part Number and Order Code TE20A11 

 Asco Transducer Part Number and Order Code TF10A11 

 Asco Transducer Part Number and Order Code TF10A21 

 Asco Transducer Part Number and Order Code TF10A44 

 Asco Transducer Part Number and Order Code TG10A21 

Asco Adjustable Flow Control V022A001 

Asco Adjustable Flow Control V022 002 

Asco Adjustable Flow Control V022 003 

Asco Pipe Line Strainer PKG8604 002 

Asco Pipe Line Strainer 8600A002 

Asco Pipe Line Strainer 8600A014 

Asco Pipe Line Strainer 8600A015 

Asco Quick Exhaust/Shuttle Valves V043 006 

Asco Quick Exhaust/Shuttle Valves V043 001 

Asco Quick Exhaust/Shuttle Valves V043 002 

Asco check valvesV012 001 

Asco check valvesV012 002 

Asco check valvesV012 003 

Asco check valvesV012 004 

Asco Din Connectors Order code/part number290413-001 

Asco Din Connectors Order code/part number290414-001 

Asco Din Connectors Order code/part number290410-001 

Asco Din Connectors Order code/part number290411-001 

Asco Din Connectors Order code/part number272852

Asco Din Connectors Order code/part number272873

Asco electronic Timer Order code/part number272839-001 

Asco Muffler Order code/part number264645-001 

Asco Muffler Order code/part number264645-002 

Asco Vietnam Mong muốn được phục vụ bạn!

*************

HOSANAVT là Đại lý chính hãng tại Việt Nam cho các thiết bị điện và tự động hóa từ 40 Nhà sản xuất hàng đầu thế giới: Asco, Fisher (Emerson), IMI Norgren, Lechler, Piab, Turk, Harting, Wago, Weidmuller, Sick, Dynapar, Eaton Bussmann, Festo, Burkert, Solberg, West Control Solutions, Balluff, Bindicator, IMI Maxseal, Aeroquip (Eaton), Ametek, Anderson Greenwood (Emerson), Bettis, Crouse-Hind (Eaton), Fluke, Hengstler, SMC, Pepperl + Fuchs, Omron, Tektronix, Belden, Beko Technologies.

Chuyên cung cấp: Thiết bị điện và tự động hóa, đầu nối, Linh kiện thụ động, Tủ điện, Thiết bị điều khiển bằng khí nén, cảm biến, thiết bị test và đo lường, công cụ dụng cụ.

Hàng hóa đầy đủ chứng chỉ CO, CQ, giao hàng nhanh, bảo hành theo chính sách của hãng.

Giao hàng nhanh, hỗ trợ kỹ thuật nhiệt tình, giá cạnh tranh.

Liên hệ: sales@hosanavt.com; mob: 0767652761

Vào thăm website của chúng tôi: 

Đại lý thiết bị điện và tự động

 

 
Sản phẩm liên quan