Mới

Môi trường vi sinh Himedia

Giá 500,000 VND / Kilogam

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Nhà cung cấp

  • Intecom

  • Người liên hệ: Trần Anh Tuấn
  • Quốc gia: Việt Nam - Hà Nội
  • Điện thoại: 0977010080
  • Xem gian hàng
No PRODUCT DESCRIPTION Code Giá bán 
(chưa có VAT)
1 Alkaline Peptone Water M618-500G            765.000
2 Anaerobic Agar M228-500G         1.045.000
3 Soyabean Casein Digest Agar (Tryptone Soya Agar) M290-500G            835.000
4 Soyabean Casein Digest Medium (Tryptone Soya Broth) M011-500G            395.000
5 Bacillus Cereus Agar Base M833-500G         1.080.000
6 Baird Parker Agar Base M043-500G         1.080.000
7 EMB Agar,Levine M022-500G            745.000
8 EMB Agar M317-500G            765.000
9 Blood Agar Base (Infusion Agar) M073-500G            765.000
10 Blood Agar Base w/low pH M089-500G            765.000
11 Blood Agar Base No. 2 M834-500G            765.000
12 Brain Heart Infusion Broth M210-500G            765.000
13 Brain Heart Infusion Agar M211-500G            765.000
14 Brilliant Green Agar Base, Modified M016-500G            765.000
15 Brilliant Green Bile Broth 2% M121-500G            765.000
16 Glucose Phosphate Broth M070-500G            510.000
17 Buffered Peptone Water M614-500G            735.000
18 C.L.E.D. Agar w/ Bromthymol Blue M792-500G            875.000
19 Columbia Blood Agar Base M144-500G            935.000
20 Cooked Meat Medium (R.C.Medium) M149-500G            970.000
21 Deoxycholate Citrate Agar M065-500G            710.000
22 Sabouraud Dextrose Agar               Modified Emmons M286-500G            985.000
23 Lactose Broth,Fluid M026-500G            540.000
24 Fluid Sabouraud Medium M013-500G            425.000
25 Tetrathionate Broth Base              (w/o Iodine & BG) M032-500G            595.000
26 Fluid Thioglycollate Medium(U.S.P.) M009-500G            395.000
27 Hektoen Enteric Agar M467-500G            880.000
28 Heart Infusion Agar M169-500G         1.020.000
29 Kligler Iron Agar M078-500G            755.000
30 MacConkey Agar MH081-500G            675.000
31 MacConkey Agar  w/(0.15%) Bile Salt,CV & NaCl M081-500G            675.000
32 MacConkey Broth M007-500G            620.000
33 MacConkey Broth Purple M083-500G            650.000
34 Sorbitol Agar(Sorbitol MacConkey Agar) M298-500G         1.190.000
35 Mueller Hinton Agar M173-500G            825.000
36 Mueller Hinton Agar No. 2 M1084-500G            885.000
37 Nutrient Agar M001-500G            675.000
38 Nutrient Broth M002-500G            595.000
39 Nutrient Agar w/1% Peptone M012-500G            800.000
40 Bismuth Sulphite Agar M027-500G            765.000
41 Oxytetra Glucose Yeast Agar Base      (OGYE Agar Base) M639-500G            900.000
42 Plate Count Agar (Standard Methods Agar) M091-500G            850.000
43 Potato Dextrose Agar M096-500G            795.000
44 SS Agar (Salmonella Shigell Agar) M108-500G            825.000
45 Sabouraud Dextrose Agar M063-500G            765.000
46 Selenite Broth Base w/o Selenite M970-500G            935.000
47 TCBS Agar M189-500G         1.020.000
48 Triple Sugar Iron Agar  M021-500G            765.000
49 Tryptone Glucose Extract Agar (Tryptone Glucose Yeast Extract Agar) M014-500G            825.000
50 Tryptone Broth (Tryptone Water) M463-500G            705.000
51 Urea Agar Base M112-500G            810.000
52 Violet Red Bile Agar M049-500G            765.000
53 Xylose Lysine Deoxycholate Agar (XLD Agar) M031-500G            825.000
54 Peptone, Bacteriological RM001-500G            650.000
55 Peptone, Bacteriological RM001-2.5KG         2.920.000
56 Soya Peptone RM007-500G            785.000
57 Casein Acid Hydrolysate, Technical RM013-500G         1.300.000
58 Casein Enzyme Hydrolysate, Type-I (Tryptone) RM014-500G            855.000
59 Casein Enzyme Hydrolysate, Type-II (Tryptone) RM028-500G            820.000
60 Lactalbumin Hydrolysate RM012-500G         1.485.000
61 Proteose Peptone RM005-500G            930.000
62 Yeast Extract Powder RM027-500G            540.000
63 Yeast Extract Powder RM027-2.5KG         2.155.000
64 Meat Extract Powder RM003-500G            765.000
65 Mannitol Salt Agar Base M118-500G            785.000
66 EE Broth, Mossel M287-500G            995.000
67 Cetrimide Agar Base M024-500G            875.000
68 MRS Broth M369-500G            955.000
69 Beef Extract Powder RM002-500G            690.000
70 TCBS Agar (Selective) M870-500G         1.050.000
71 Thioglycollate Broth, Alternative M010-500G            405.000
72 Casein Peptone RM714-500G            840.000
73 Agar Agar, Type I GRM666-500G            990.000

 

M001-100G Nutrient Agar
M001-500G Nutrient Agar
M001A-500G Nutrient Agar
M002-100G Nutrient Broth
M002-500G Nutrient Broth
M003-100G Antibiotic Assay Medium No.1 (Seed Agar)
M003-500G Antibiotic Assay Medium No.1 (Seed Agar)
M003B-100G Antibiotic Assay Medium A
M003B-500G Antibiotic Assay Medium A
M004-100G Antibiotic Assay Medium No.11 (Neomycin, Erythromycin Assay Agar / ErythromycinSeed Agar)
M004-500G Antibiotic Assay Medium No.11 (Neomycin, Erythromycin Assay Agar / ErythromycinSeed Agar)
M004B-100G Antibiotic Assay Medium A
M004B-500G Antibiotic Assay Medium A
M005-500G Antibiotic Assay Medium No.2 (Base Agar)
M006-500G Antibiotic Assay Medium No.5 (Streptomycin Assay Agar w/ Yeast Extract)
M007-100G MacConkey Broth w/ Neutral Red
M007-500G MacConkey Broth w/ Neutral Red
M007S-100G MacConkey Broth w/ Neutral Red
M007S-500G MacConkey Broth w/ Neutral Red
M008-100G MacConkey Agar w/o CV w/ 0.15% Bile Salts
M008-500G MacConkey Agar w/o CV w/ 0.15% Bile Salts
M008A-100G Histidine
M008A-500G MacConkey Agar w/o CV, w/ 0.5% Bile Salts
M008B-500G MacConkey Agar w/o CV, w/ 1.2% Agar
M008E-500G MacConkey Agar Medium
M008S-100G MacConkey Agar
M008S-500G MacConkey Agar
M009-100G Fluid Thioglycollate Medium (Thioglycollate Medium Fluid)
M009-500G Fluid Thioglycollate Medium (Thioglycollate Medium Fluid)
M009B-100G Fluid Thioglycollate Medium
M009B-500G Fluid Thioglycollate Medium
M010-100G Alternative Thioglycollate Medium (NIH Thioglycollate Broth) (Thioglycollate Broth, Alternative)
M010-500G Alternative Thioglycollate Medium (NIH Thioglycollate Broth) (Thioglycollate Broth, Alternative)
M010G-2.5KG Alternative Thioglycollate Medium, Steri
M010G-500G Alternative Thioglycollate Medium, Ster
M010G-5KG Alternative Thioglycollate Medium, Steri
M011-100G Soyabean Casein Digest Medium (TryptoneSoya Broth)
M011-500G Soyabean Casein Digest Medium (TryptoneSoya Broth)
M011B-500G Broth Medium A (Soyabean Casein Digest Broth) (Soya-bean Casein Digest Medium)
M011G-2.5KG Soyabean Casein Digest Medium, Sterile P
M011G-500G Soyabean Casein Digest Medium, Sterile Powder
M011G-5KG Soyabean Casein Digest Medium, Sterile Powder
M012-100G Nutrient Agar w/ 1% Peptone
M012-500G Nutrient Agar w/ 1% Peptone
M013-100G Fluid Sabouraud Medium (Sabouraud Medium, Fluid)
M013-500G Fluid Sabouraud Medium (Sabouraud Medium, Fluid)
M014-100G Tryptone Glucose Extract Agar (Tryptone Glucose Yeast Extract Agar)
M014-500G Tryptone Glucose Extract Agar (Tryptone Glucose Yeast Extract Agar)
M015-100G Hoyle Medium Base
M015-500G Hoyle Medium Base
M016-100G Brilliant Green Agar Base, Modified
M016-500G Brilliant Green Agar Base, Modified
M016A-100G Brilliant Green Agar Base w/ 1.2% Agar
M016A-500G Brilliant Green Agar Base w/ 1.2% Agar
M016B-100G Agar Medium L (Brilliant Green, Phenol Red, Lactose Monohydrate, Sucrose Agar)
M016B-500G Agar Medium L (Brilliant Green, Phenol Red, Lactose Monohydrate, Sucrose Agar)
M017-500G Sterility Testing Medium-A
M018-500G Sterility Testing Medium-B
M019-100G Brewer Thioglycollate Medium
M019-500G Brewer Thioglycollate Medium
M021-100G Triple Sugar Iron Agar
M021-500G Triple Sugar Iron Agar
M021B-100G Agar Medium M (Triple Sugar, Iron Agar)
M021B-500G Agar Medium M (Triple Sugar, Iron Agar)
M021D-100G Histidine
M021D-500G Histidine
M021I-500G Triple Sugar Iron Agar
M021S-100G Triple Sugar Iron Agar
M021S-500G Triple Sugar Iron Agar
M022-100G EMB Agar, Levine
M022-500G EMB Agar, Levine
M022S-100G EMB Agar, Levine
M022S-500G EMB Agar, Levine
M023-100G Vogel-Johnson Agar Base w/o Tellurite (V.J. Agar)
M023-500G Vogel-Johnson Agar Base w/o Tellurite (V.J. Agar)
M024-100G Cetrimide Agar Base
M024-500G Cetrimide Agar Base
M024B-100G Agar Medium N (Cetrimide Agar)
M024B-500G Agar Medium N (Cetrimide Agar)
M025-100G Fluid Selenite Cystine Medium (SeleniteCystine Medium) (Twin Pack)
M025-500G Fluid Selenite Cystine Medium (SeleniteCystine Medium) (Twin Pack)
M025S-100G Selenite F Broth (Twin Pack)
M025S-500G Selenite F Broth (Twin Pack)
M026-100G Fluid Lactose Medium
M026-500G Fluid Lactose Medium
M027-100G Bismuth Sulphite Agar
M027-500G Bismuth Sulphite Agar
M028-100G Peptone Water
M028-500G Peptone Water
M028I-500G Peptone Water w/ Phenol Red
M028S-100G Peptone Water
M028S-500G Peptone Water
M029-100G Endo Agar
M029-500G Endo Agar
M030-100G Deoxycholate Agar
M030-500G Deoxycholate Agar
M031-100G Xylose Lysine Deoxycholate Agar (XLD Agar)
M031-500G Xylose Lysine Deoxycholate Agar (XLD Agar)
M031B-500G Agar Medium K (Xylose, Lysine, Deoxycholate Agar)
M031I-500G XLD Agar, Modified
M032-100G Fluid Tetrathionate Medium w/o Iodine and BG (Tetrathionate Broth Base (w/o Iodine and BG))
M032-500G Fluid Tetrathionate Medium w/o Iodine and BG (Tetrathionate Broth Base (w/o Iodine and BG))
M032D-100G Histidine
M032D-500G Histidine
M033-100G Sabouraud Dextrose Broth (Sabouraud Liquid Medium)
M033-500G Sabouraud Dextrose Broth (Sabouraud Liquid Medium)
M033B-100G Sabouraud-Dextrose Broth
M033B-500G Sabouraud-Dextrose Broth
M034-500G TB Broth Base w/o Tween 80
M035-100G B12 Culture Agar (L. leichmannii Maintenance Medium) (Lactobacillus LeichmanniiMaintenance Medium)
M035D-100G Histidine
M036-100G *B12 Assay Medium (Using L. leichmannii)/*Vitamin B12 Assay Medium
M037-100G *Pantothenate Assay Medium
M038-100G *Folic Acid Assay Medium
M040-100G *Niacin Assay Medium
M040-500G Histidine
M041-500G Antibiotic Assay Medium No. 8 (Base Agar w/ low pH)
M042-100G Antibiotic Assay Medium No.3 (Antibiotic Assay Medium - C)
M042-500G Antibiotic Assay Medium No.3 (Antibiotic Assay Medium - C)
M043-100G Baird Parker Agar Base
M043-500G Baird Parker Agar Base
M043B-100G Agar Medium O (Baird Parker Agar)
M043B-500G Agar Medium O (Baird Parker Agar)
M043S-100G Baird Parker Agar Base
M043S-500G Baird Parker Agar Base
M044-100G Dextrose Broth
M044-500G Dextrose Broth
M045-500G Taurocholate Broth
M048-500G *Tomato Juice Agar
M049-100G Violet Red Bile Agar
M049-500G Violet Red Bile Agar
M049A-500G Violet Red Bile Agar (1.2%)
M049S-100G Violet Red Bile Agar
M049S-500G Violet Red Bile Agar
M050-500G WL Nutrient Broth
M051-100G MacConkey Agar, Modified
M051-500G Histidine
M052-100G Selenite Broth (Selenite F Broth) (Twin Pack)
M052-500G Selenite Broth (Selenite F Broth) (Twin Pack)
M053-100G Phenol Red Agar Base
M053-500G Phenol Red Agar Base
M054-100G Phenol Red Broth Base
M054-500G Phenol Red Broth Base
M055-100G Phenol Red Dextrose Agar
M055-500G Phenol Red Dextrose Agar
M056-100G Phenol Red Dextrose Broth
M056-500G Phenol Red Dextrose Broth
M057-500G Double Sugar Agar, Russell (Russell Double Sugar Agar)
M058-500G Actidione Agar Base w/o Actidione®
M059-100G Brilliant Green Bile Agar
M059-500G Brilliant Green Bile Agar
M060-500G Nutrient Gelatin
M060S-100G Nutrient Gelatin
M060S-500G Nutrient Gelatin
M061-100G MacConkey Agar w/ Bromo Thymol Blue
M061-500G MacConkey Agar w/ Bromo Thymol Blue
M062-500G Sabouraud Maltose Agar
M063-100G Sabouraud Dextrose Agar
M063-500G Sabouraud Dextrose Agar
M063A-500G Sabouraud Dextrose Agar w/ 3.0% Agar
M063B-100G Agar Medium C (Sabouraud-Glucose Agar)
M063B-500G Agar Medium C (Sabouraud-Glucose Agar)
M064-500G Sabouraud Maltose Broth
M065-100G Deoxycholate Citrate Agar
M065-500G Deoxycholate Citrate Agar
M065A-500G Histidine
M065B-500G Agar Medium J (Deoxycholate-Citrate Agar Medium)
M065S-100G Deoxycholate Citrate Agar Medium
M065S-500G Deoxycholate Citrate Agar Medium
M066-100G Deoxycholate Lactose Agar (Hynes)
M066-500G Deoxycholate Lactose Agar (Hynes)
M067-100G Dubos Broth Base
M067-500G Dubos Broth Base
M069-100G Koser Citrate Medium
M069-500G Koser Citrate Medium
M070-100G MR-VP Medium (Buffered Glucose Broth) (Glucose Phosphate Broth)
M070-500G MR-VP Medium (Buffered Glucose Broth) (Glucose Phosphate Broth)
M070I-100G MR-VP Medium
M070I-500G MR-VP Medium
M070S-100G Buffered Glucose Broth/MR-VP Medium
M070S-500G Buffered Glucose Broth/MR-VP Medium
M071-100G Bile Broth Base
M071-500G Bile Broth Base
M072-500G Nitrate Agar
M073-100G Blood Agar Base (Infusion Agar)
M073-500G Blood Agar Base (Infusion Agar)
M074-100G Brucella Agar Base
M074-500G Brucella Agar Base
M074A-500G Brucella Agar Base, Modified
M075-100G Czapek Dox Agar
M075-500G Czapek Dox Agar
M076-100G Czapek Dox Broth
M076-500G Czapek Dox Broth
M077-500G Entamoeba Medium
M078-100G Kligler Iron Agar
M078-500G Kligler Iron Agar
M078A-500G Kligler Iron Agar, Modified
M078I-500G Kligler Iron Agar
M079-500G Fuchsin Lactose Broth
M080-100G Lauryl Sulphate Broth (Lauryl Tryptose Broth)
M080-1KG Lauryl Sulphate Broth (Lauryl Tryptose B
M080-2.5KG Lauryl Sulphate Broth (Lauryl Tryptose B
M080-500G Lauryl Sulphate Broth (Lauryl Tryptose Broth)
M081-100G MacConkey Agar w/ 0.15% Bile Salts, CV and NaCl
M081-500G MacConkey Agar w/ 0.15% Bile Salts, CV and NaCl
M081A-500G MacConkey Agar w/ CV, NaCl and 0.15% Bile Salts
M081B-100G Histidine
M081B-500G Agar Medium H (MacConkey Agar)m H)
M081C-500G Histidine
M081D-100G Histidine
M081D-500G Histidine
M082-100G MacConkey Agar w/o CV, NaCl
M082-500G MacConkey Agar w/o CV, NaCl
M082A-500G MacConkey Agar w/o CV, NaCl w/ 0.5% Bile Salts
M082ET-500G MacConkey Agar w/o CV, NaCl w/ 0.5% Sodium Taurocholate
M083-100G MacConkey Broth Purple w/ BCP
M083-500G MacConkey Broth Purple w/ BCP
M083B-100G Broth Medium G (MacConkey Broth)
M083B-500G Broth Medium G (MacConkey Broth)
M083I-100G MacConkey Broth Purple w/ BCP
M083I-500G MacConkey Broth Purple w/ BCP
M083S-100G MacConkey Broth Purple w/ BCP
M083S-500G MacConkey Broth Purple w/ BCP
M084-100G Dextrose Agar
M084-500G Dextrose Agar
M085-100G Pseudomonas Agar Base
M085-500G Pseudomonas Agar Base
M086-500G Eijkman Lactose Broth
M087-100G Nutrient Agar 1.5%
M087-500G Nutrient Agar 1.5%
M087I-500G Nutrient Agar, 1.5%
M088-100G Nutrient Broth, pH 6.9 w/o NaCl
M088-500G Nutrient Broth, pH 6.9 w/o NaCl
M089-100G Blood Agar Base w/ low pH
M089-500G Blood Agar Base w/ low pH
M090-100G Nutrient Agar, pH 6.0 w/ 0.8% NaCl
M090-500G Nutrient Agar, pH 6.0 w/ 0.8% NaCl
M091-100G Plate Count Agar (Standard Methods Agar)
M091-500G Plate Count Agar (Standard Methods Agar)
M091A-100G Plate Count Agar
M091A-500G Plate Count Agar
M091S-100G Plate Count Agar
M091S-500G Plate Count Agar
M092-500G Dextrose Tryptone Agar
M093-100G Tryptose Phosphate Broth
M093-500G Tryptose Phosphate Broth
M094-500G Fungal Agar (Mycological Agar)
M095-500G Fungal Agar w/ low pH (Mycological Agarw/ low pH)
M096-100G Potato Dextrose Agar
M096-500G Potato Dextrose Agar
M096B-100G Potato Dextrose Agar
M096B-500G Potato Dextrose Agar
M097-100G Tryptose Blood Agar Base
M097-500G Tryptose Blood Agar Base
M098-100G Histidine
M098-500G Purple Agar Base
M099-100G Simmons Citrate Agar
M099-500G Simmons Citrate Agar
M099S-100G Simmons Citrate Agar
M099S-500G Simmons Citrate Agar
M1000-500G Dichloran Medium Base w/ Rose Bengal
M1001-500G Liver Meat Agar
M1003-100G Lactose Broth
M1003-500G Lactose Broth
M1003B-100G Broth Medium D (Lactose Monohydrate Broth)
M1003B-500G Broth Medium D (Lactose Monohydrate Broth)
M1003S-100G Lactose Broth
M1003S-500G Lactose Broth
M1004-500G Bismuth Sulphite Agar, Modified
M100-500G TB Broth Base
M1005-500G S.F.P. Agar Base
M1007-500G KF Streptococcus Agar Base w/ BCP
M1008-100G *Chloramphenicol Yeast Glucose Agar
M1008-500G *Chloramphenicol Yeast Glucose Agar
M1009-100G Leptospira Medium Base
M1009-500G Leptospira Medium Base
M1010-500G Fungi Kimmig Agar Base
M1011-100G Phenol Red Salicin Broth
M1012-100G Phenol Red Sorbitol Broth
M1013-100G Phenol Red Raffinose Broth
M1014-100G Phenol Red Arabinose Broth
M101-500G Antibiotic Assay Medium No.19 (Antibiotic Assay Medium G)
M1015-100G Phenol Red Xylose Broth
M1016-100G Phenol Red Starch Broth
M1017-100G Phenol Red Inositol Broth
M1018-500G Sporulation Broth
M1019-500G M17 Agar w/o Lactose
M1020-500G BPL Agar
M1021-500G KF Streptococcus Broth Base w/ BCP
M1022-500G Gassner Lactose Agar
M1023-100G Histidine
M1023-500G M-Lauryl Sulphate Broth
M1023I-500G M-Lauryl Sulphate Broth
M1024-500G MacConkey Agar Base
M102-500G Dextrose Salt Agar
M1025-500G Plate Count Agar, Special
M1026-500G Rice Extract Agar
M1026A-500G Rice Extract Agar
M1027-500G *Tomato Juice Broth
M1028-500G Tryptic Digest Broth (Field''s Tryptic Digest Broth)
M1029-100G M17 Broth
M1029-500G M17 Broth
M1030-500G Maximum Recovery Diluent
M1032-500G SS Agar, Modified
M1033-500G Acetamide Agar (Twin Pack)
M1034-100G *Anaerobic CNA Agar Base
M103-500G Chocolate Agar Base
M1035-100G Bile Esculin Agar w/ Kanamycin
M1035-500G Bile Esculin Agar w/ Kanamycin
M1036-500G Brain Heart Infusion w/ 0.1% Agar
M1037-500G Brain Heart Infusion w/ 6.5% NaCl
M1038-500G MUG Brilliant Green Bile Broth
M1039-500G Brucella Agar Base w/ Hemin and Vitamin K
M1040-500G Cooked Meat Medium w/ Glucose, Hemin and Vitamin K
M1041-100G DNase Test Agar w/ Toluidine Blue
M1041-500G Histidine
M1042-500G MUG EC Broth
M1043-500G Egg Yolk Agar Base, Modified
M1044-100G Esculin Iron Agar
M1044-500G Histidine
M104-500G Candida Medium
M1045-500G *Modified Fungal Agar Base (Modified Inhibitory Mold Agar Base)
M1046-500G MUG Lauryl Sulphate Broth
M1046I-500G MUG Lauryl Sulphate Broth, Modified
M1047-500G *Lactose Lecithin Agar
M1048-100G *M-Enterococcus Agar Base, Modified
M1049-500G Differential Agar for Group D Streptococci
M1050-500G Frey Mycoplasma Broth Base
M1051-500G Coliform PA Broth
M1052-500G R-3A Agar
M1053-500G Charcoal Agar Base w/ Niacin
M1054-100G Hippurate Hydrolysis Broth
M1055-100G TOC Agar
M1056-500G Tryptone Tellurite Agar Base
M1057-500G Vaginalis Agar Base
M1058-500G MUG Violet Red Bile Agar
M1059-500G Wayne Sulphatase Agar Base
M1060-500G WL Differential Agar
M1061-500G Yeast Phosphate Agar
M1062-500G *Dey-Engley Neutralizing Broth
M1063-100G M17 Agar w/ Glycerophosphate
M1064-100G Listeria Identification Agar Base (PALCAM)
M1064-500G Listeria Identification Agar Base (PALCAM)
M106-500G B.C.G. - Dextrose Agar (Snyder Test Agar)
M1065-500G Wurtz Medium
M1066-500G M-Tergitol® 7 Agar Base
M1067-100G *Sabouraud Chloramphenicol Agar
M1067-500G *Sabouraud Chloramphenicol Agar
M1067B-500G *Agar Medium C (Sabouraud-Glucose Agar Medium with Chloramphenicol)
M1068-500G Modified Salt Broth
M1069-500G Brain Heart Infusion Agar w/ 3.0% Agar
M1070-500G Lauryl Tryptose Mannitol Broth w/ Tryptophan
M1071-500G Mannitol Lysine Agar
M1072-100G *Lactic Acid Bacteria Selective Agar Base
M1072-500G Histidine
M1073-500G GBS Medium Base
M1074-100G Histidine
M1074-500G Deoxycholate Citrate Agar, Modified
M107-500G Starch Agar
M1075-500G Endo Agar, Modified
M1076-100G Histidine
M1076-500G MIU Medium Base
M1077-100G Endo Agar Base
M1077-500G Endo Agar Base
M1078-100G *Salmonella Differential Agar (Twin pack) (RajHans Medium (Twin Pack))
M1078-500G *Salmonella Differential Agar (Twin pack) (RajHans Medium (Twin Pack))
M1079-100G Histidine
M1079-500G Selenite Cystine Broth Base
M1079B-100G Sodium Biselenite
M107D-500G Histidine
M107S-100G Starch Agar
M107S-500G Starch Agar
M1080-500G MUG MacConkey Agar
M108-100G SS Agar (Salmonella Shigella Agar)
M1081-500G B.T.B. Lactose Agar, Modified (Lactose Blue Agar)
M1082-100G *Salmonella Differential Agar, Modified(Twin pack)
M1082-500G *Salmonella Differential Agar, Modified(Twin pack)
M1083-500G Fraser Secondary Enrichment Broth Base
M1084-100G Histidine
M1084-500G Mueller Hinton Agar No. 2
M108-500G SS Agar (Salmonella Shigella Agar)
M1085-500G Modified Differential Clostridial Broth
M1086-500G Lactic Bacteria Differential Broth
M1087-500G Lactic Bacteria Differential Agar
M1089-500G Glutamate Starch Phenol Red Agar Base
M108D-100G Histidine
M108D-500G Histidine
M1090-100G Listeria Identification Broth Base (PALCAM)
M1090-500G Listeria Identification Broth Base (PALCAM)
M109-100G Soyabean Casein Digest Agar w/ Yeast Extract and Hemin (Tryptone Soya Agar w/ Yeast Extract and Hemin)
M1091-500G Baird Staphylococcus Enrichment Broth Base
M1095-500G M-EC Test Agar
M1096-100G Pseudomonas Asparagine Broth
M1096-500G Pseudomonas Asparagine Broth
M1097-500G High Plate Count Agar
M110-100G *B12 Assay Agar (Using E. coli Mutant Culture) (Harrison et al. Medium)
M1101-500G M-Bismuth Sulphite Broth
M1102-500G M-Brilliant Green Broth
M1103-100G Histidine
M1103-500G M-Endo Broth MF (MF Endo Medium) (M-Coliform Broth)
M1104-500G M-Dextrose Tryptone Broth
M110-500G Histidine
M1105-500G M-EMB Broth
M1106-100G M-Endo Agar LES
M1106-500G M-Endo Agar LES
M1107-100G M-Endo Broth
M1107-500G M-Endo Broth
M1108-500G M-Enterococcus Agar Base
M1109-500G M-Enrichment Broth
M1110-500G M-HD Endo Broth
M111-100G Diagnostic Stuart''s Urea Broth Base (Urea Broth Base)
M1111-500G M-FC Broth Base
M1113-500G M-Slanetz Enterococcus Broth Base
M1114-500G M-Standard Methods Broth
M111-500G Diagnostic Stuart''s Urea Broth Base (Urea Broth Base)
M1115-500G M-Tetrathionate Broth Base
M1116-500G M-Tryptone Glucose Extract Broth
M1117-500G M-Yeast and Mould Broth
M1118-500G M-HD Endo Broth w/ BG
M1119-500G M-Azide Broth Base
M111A-500G *Urea Broth (Filter Sterilizable)
M1120-500G M-Staphylococcus Broth
M112-100G Urea Agar Base (Christensen) (Autoclavable)
M1121-500G M-PA Agar Base
M1121A-500G M-PA Agar
M1122-500G M-FC Agar Base
M1123-500G M-(HPC) Heterotrophic Plate Count Agar Base
M1124-500G M-FC Agar Base, Modified
M112-500G Urea Agar Base (Christensen) (Autoclavable)
M1125-500G M-MacConkey Broth
M1126-500G M-Nutrient Broth
M1127-500G Aspergillus Differentiation Medium Base
M1128-500G Malt Extract Broth, Modified as per Thom and Church
M1129-500G Dichloran Glycerol Medium Base
M112A-500G *Urea Agar Base (Filter Sterilizable) (w/o Agar)
M112I-500G Urea Agar Base, Christensen
M112S-100G Urea Agar Base (Christensen)
M112S-500G Urea Agar Base (Christensen)
M1130-500G M-BCG Yeast and Mould Broth
M113-100G Chlamydospore Agar
M1131-100G Stuart Transport Medium w/o Methylene Blue
M1131-500G Stuart Transport Medium w/o Methylene Blue
M1133-500G Columbia Blood Agar Base w/ Hemin
M113-500G Chlamydospore Agar
M1135-100G Phenol Red Galactose Broth
M1136-500G Oxytetra Glucose Yeasts Agar Base w/ Biotin
M1137-100G Histidine
M1137-500G Modified Rappaport Vassiliadis Medium
M1137I-500G Modified Rappaport Vassiliadis Medium
M1138-500G Leifson''s Deoxycholate Agar, Modified
M1139-500G Modified MYP Agar Base
M1140-500G Baird Parker Agar Base w/ Sulpha
M1141-500G Antibiotic Assay Medium No.32
M1142-500G Antibiotic Assay Medium No.39
M1143-500G Antibiotic Assay Medium No.40
M1144-500G Antibiotic Assay Medium No.41
M114-500G Litmus Lactose Agar
M1145-100G Listeria Oxford Medium Base
M1145-500G Listeria Oxford Medium Base
M1146-100G C.L.E.D.Agar Without Ind
M1146-500G C.L.E.D. Agar Base w/o Indicator
M1147-500G XLT4 Agar Base
M1148-500G Gelatin Salt Agar
M1149-500G Transgrow Medium Base
M1150-500G Modified Bile Esculin Azide Agar
M1151-1KG Luria Bertani Agar, Miller
M1151-2.5KG Luria Bertani Agar, Miller
M1151-500G Luria Bertani Agar, Miller (Miller Luria Bertani Agar)
M1151F-500G Luria Bertani Agar, Modified
M1152-500G Wesley Broth Base
M1153-500G Vibrio Parahaemolyticus Sucrose Agar
M115-500G WL Nutrient Medium
M1155-500G SDS Agar (Sodium Dodecyl Sulphate Polymyxin Sucrose Agar)
M1157-500G Bile Salts Brilliant Green Starch Agar
M1158-500G Hemorrhagic Coli (HC) Agar
M1159-500G TMAO Medium (Trimethylamine-N-Oxide Medium)
M1161-500G Inositol Gelatin Medium
M1163-500G *MRS Agar, Modified (Lactobacilli Heteroferm Screen Agar)
M1164-500G *MRS Broth, Modified (Lactobacillus Heteroferm Screen Broth)
M116-500G Standard Nutrient Broth (H.S. Vaccine Medium)
M1165-500G *Lactobacillus Selection Oxgall Agar Base (LBS Oxgall Agar)
M1166-500G *Lactobacillus Selection Broth Base
M1167-500G MOX Agar
M1168-500G MY 40G Agar (Osmophilic Glucose Agar)
M1169-500G Kaper''s Medium
M1170-500G Czapek Dox Agar, Modified (Modified Czapek Dox Agar)
M1170A-500G Czapek Dox Liquid Medium
M117-100G *Fluid Casein Digest Soya Lecithin Medium (Twin Pack)
M1171-500G FGTC Agar Base
M1172-500G *Pentachloro Rose Bengal Yeast Extract Agar Base (PRYES Agar)
M1173-500G PL Agar
M1174-500G Potato Dextrose Sucrose Agar
M117-500G *Fluid Casein Digest Soya Lecithin Medium (Twin Pack)
M1176-500G Proteose Agar
M1177-500G SA Agar Base
M1178-500G Pre - Enrichment Broth Base
M1180-500G *Lactobacillus Selection Agar Base
M118-100G Mannitol Salt Agar Base
M1182-500G Yeast Extract Calcium Carbonate Glucose Agar
M1183-100G Phenol Red Rhamnose Broth
M118-500G Mannitol Salt Agar Base
M1185-500G Park and Sanders Enrichment Broth Base
M1185I-500G Park and Sanders Broth Base
M1186-500G PA Broth
M1188-100G Fluid Lactose Medium w/ Soya Lecithin and Polysorbate 20 (Twin Pack) (Lactose Medium w/ Soya Lecithin and Polysorbate 20 (Twin Pack))
M1188-500G Fluid Lactose Medium w/ Soya Lecithin and Polysorbate 20 (Twin Pack) (Lactose Medium w/ Soya Lecithin and Polysorbate 20 (Twin Pack))
M1189-100G Loeffler Serum Medium Base
M1189-500G Loeffler Serum Medium Base
M118B-100G Mannitol-Salt-Agar
M118B-500G Mannitol-Salt-Agar
M1190-500G MUG Tryptone Water
M119-100G Pseudomonas Agar (For Pyocyanin)
M1191-500G Semisolid Nutrient Agar
M1191S-100G Semisolid Nutrient Agar
M1191S-500G Semisolid Nutrient Agar
M1192-100G Asparagine Proline Broth
M1192-500G Asparagine Proline Broth
M1193-500G Tryptone Yeast Extract Agar w/ BCP
M1194-500G MUG Plate Count Agar
M119-500G Pseudomonas Agar (For Pyocyanin)
M1195-500G MUG Tryptone Soya Agar
M1196-500G FAGI Agar
M1197-100G FAGI Broth
M1197-500G FAGI Broth
M1198-500G Tryptone Water Broth w/BCP
M1199-500G Yeast Dextrose Agar
M1200-100G Phenol Red Adonitol Broth
M120-100G Pseudomonas Agar (For Fluorescein)
M1201-100G Phenol Red Trehalose Broth
M1202-500G Mueller Tellurite Agar Base
M1203-100G Stuart Transport Medium w/o Sodium Glycerophosphate
M1203-500G Stuart Transport